Welcome to Flatcast.Biz

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

BILGI Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi DERS (12)

Sabri Sirin

Grafiker
Grafiker
Katılım
24 May 2019
Mesajlar
17,459
Reaksiyon puanı
15,765
Puanları
195
Yaş
59
Konum
Balçova - İzmir
DERS → 12

YENİ SÖZCÜKLER

LA BOUCHERIE → KASAP DÜKKANI

(la buşri)

COMBİEN DE ………….? → KAÇ (kaç tane)
(konbien dö)

DOUZE → ON İKİ
(duz)

JEUNE → GENÇ
(jön)

L' ŒUF → YUMURTA
(löf)

LA PHARMACIE → ECZANE
(la farmasi)

PLSIEURS → BİR ÇOK
(plüzyor)

QUELQUES → BİRKAÇ
(kelk)

LA RUE → CADDE, SOKAK
(la rü)

Bu yeni sözcüklerle basit cünleler kuralım.

La boucherıe est près de la maison → kasap dükkanı evin yanındadır

(la buşri e pre dö la mezon)

Combien D' enfants y a-t- il? → kaç çocuk var?
(konbien dezanfan yatil)

il y a douze eleves dans le jardin → bahçede on iki öğrenci var
(il ya duz elev dan lö jardin)

Ce sont des femmes → bunlar genç kadındır
(se son de fam)

Y a-t- il des œufs dans le panier ? → sepette yumurta varmı ?
(yatil dezö lö panye)

il y a une pharmacie près de la boucherie → kasap dükanının yanında bir eczane vardır
(ilya ün farmasi pre dö la buşri)

il y a plusieurs livres sur la table → masanın üstünde bir çok kitap var
(ilya plüzyor livr sür la tabl)

il y a quelques femmes dans la chambre → odada birkaç kadın var
(ilya kelk fam dan la şanbr)

Y a-t- il des hommes dans la rue ? → sokakta adamlar varmı ?
(yatil de z om dan la rü)

KONUMUZ

COMBİEN DE
(kombien dö)

Herhangi bir şeyden kaç tane olduğunu sorarken kullanılan, combien de, «kaç, kaç tane»
anlamına gelir. Bir soru kalıbıdır ve cümlenin başında yer alır.İki sözcükten meydana gelen
bu kalıptaki de' den sonra gelen isimler hep çoğuldur. Önlerindeki tanım sözcüğü de kalkmış
durumdadır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyerek, daha iyi anlamaya çalışınız.

combien de …………..? kaç, kaç tane ?

combien de crayons ………..? kaç kurşun kalem ………. ?

combien de pommes ……….? kaç elma ……………….?

Her hangi bir şeyin «var» olduğunu anlatırken il y a kullanıldığını biliyoruz. Bir şeyden,
«kaç, kaç tane » «var» olduğunu sormak için de, önce combien de + çoğul isim ile bir-
likte «var» anlamına gelen il y a nın soru biçimi olan, y a-t- il kullanılır.

Bunu bir şemayla görelim.


COMBİEN DE İSİM (çoğul) Y A-T- IL DİĞER SÖZCÜKLER

Combien de crayons y a-t- il dans la boite ?------- Kutuda kaç kurşun kalem var?
(kombien dö kreyon yatil dan la buat)

Şimdi birkaç tane örnek verelim

Combien de crayon y a-t- il ?--------- kaç kurşun kalem var ?
(kombien dö kreyon yatil)

Combien de livres ya-t- il ? ------------- kaç kitap var ?
(kombien dö livr yatil)

Combien de chiens y a-t- il ? ----------- kaç köpek var ?
(kombien dö şyen yatil)

Combien de crayons y a-t- il dans la buat ? ------ kutuda kaç kurşun kalem var?
(kombien dö kreyon yatil dan la buat)

Combien de livrs y a-t- il dans la serviette ? ------ çantada kaç kitap var ?
(kombien dö livr yatil dan la serviette)

Combien d' enfants y a-t- il dans le jardin ? ----- bahçede kaç çocuk var ?
(kombien dezenfan yatil dan lö jarden)

Combien de boutiques y a-t- il dans la rue ? ------ sokakta kaç dükkan var ?
(kombien dö butik yatil dan la rü)

Combien d' hommes y a-t- il dans la maison ? ----- evde kaç adam var ?
(kombien dözom yatil dan la mezon)

Combien d' arbres y a-t- il dans le jardin ? --------- bahçede kaç ağaç var ?
(kombien dözarbr yatil dan lö jarden)

Combien d' eleves y a-t- il dans la classe ? -------- sınıfta kaç öğrenci var ?
(kombien dez elev yatil dan la klas)


Örnek cümlelerdeki bir kaç noktayı açıklayalım.

Combien de soru kalıbındaki de' den sonra gelen isim sesli harfle başlıyorsa de, d' biçimini
alır. Bu kalptaki de den sonra tanım sözcüğü kesinlikle yer almaz.
Combien de kalıbının cümledeki yeri hiç bir zaman değişmez.

UYGULAMA

Bu sorulara parantez içindeki sözcükleri kullanarak cevap veriniz.
1- Combien d' eleves y a-t- il dans la classe ? (dix)
1- ………………………………………………………………………………………………………………..
2- Combien de boutiques y a-t- il dans la rue ? (cinq)
2- ………………………………………………………………………………………………………………..
3- Combien de livres y a-t- il sur la table ? (sept)
3- ………………………………………………………………………………………………………………..
4- Combien de femmes y a-t- il dans la boucherie ? (deux)
4- ………………………………………………………………………………………………………………..
5- Combien d' oranges y a-t- il dans le panier ? (huit)
5- ………………………………………………………………………………………………………………..PLUSIEURS
(plüzyör)

«Birçok» anlamına gelen plusieurs, sayıları kesin olarak belli olmayan isimlerin önünde yer alır.
Önünde yer aldığı isim her zaman çoğuldur. İsmin önüne, plusieurs konulacağı zaman, çoğul
ismin tanım sözcüğü kaldırılır, onun yerine plusieurs konulur.


Örneklerle görelim.

il y a un lit dans la chambre → odada bir yatak var
(ilya ön li dan la şanbr)

il y a trois pommes sur la table → masanın üstünde üç elme var
(ilya trua pom sür la tabl)

il y a plusieurs pommes sur la table →masanın üstünde birçok elma var
(ilya plüzyör pom sür la tabl)

il y a plusieurs femmes dans l' autobus → otobüsde bir çok kadın var
(ilya plüzyör fam dan lotobüs)

il y a plusieurs chats sous le lit → yatağın üstünde bir çok kedi var
(ilya plüzyör şa su lö li)

il y a plusieurs hommes dans la rue → sokakta bir çok adam var
(ilya plüzyör lom dan la rü)


Açıklamalı bir örnek verelim

1- il y a trois pommes sur la table → masanın üstünde üç elma var

(il ya trua pom sür la tabl)

2- il y a plusieurs pommes sur la table → masanın üstünde bir çok elma var
(il ya plüzyör sür la tabl)

Yukarıdaki cümlelerde,

birinci cümlede, kaç elma olduğu belirtiliyor,

İkinci cümlede ise, elmaların kaç tane olduğu belli olmadığı için, sayı kalkıyor, yerine plusieurs,
geliyor.


QUELQUES
(kelk)

«Birkaç» anlamına gelen quelques biraz önce öğrendiğimiz, plusieurs sözcüğü gibi kullanılır.
Bu da sayısı belirsiz isimlerin önünde yer alır. Önünde yer aldığı isim her zaman çoğuldur.
Çoğul ismin tanım sözcüğü kalkar, onun yerine quelques konur.


Örnekleri inceleyiniz.

il y a neuf livres dans la serviette → çantada dokuz kitap var

(ilya nöf livr dan la serviyet)

il y a trois enfants dans le jardin → bahçede üç çocuk var
(ilya trua anfan dan lö jarden)

il y a quelques professeurs dans l'école → okulda birkaç öğretmen var
(ilya kelk profesör dan lekol)

il y a quelques œufs dans la boite → kutuda birkaç yumurta var
(ilyakelk löf dan labuat)

il y a quelques jeunes femmes dans la pharmacie → eczanede birkaç genç kadın var
(ilya kelk jön fam dan la farmasi)

«Birçok» anlamına gelen plusieurs ile, «Bikaç» anlamına gelen quelques nün aralarındaki
anlam farkı şudur.

Birincisi, «çok fazla»oluş,

İkincisinde ise bir den fazla oluş anlaşılır. Türkçede, «birçok» ve «birkaç» sözcüklerinden
sonra isimler, Fransızcanın tersine tekil kullanılır.OKUMA PARÇALARIYLA İLGİLİ KISA BİR AÇIKLAMA

12. dersten başlayarak, genel sınav sorularının bulunduğu dersler hariç, her çift numaralı derste
bir okuma parçası verilecektir. Bu okuma parçalarında geçen sözcükler ve cümle kuruluşları
o derse kadar öğrendiklerini zi kapsayacaktır.
Bu okuma parçalarını, önce birkaç defa yüksek sesle okuyunuz. Sonra, altında verilmiş türkçesine
bakmadan, Türkçeye çeviriniz. En sonunda Türkçesiyle karşılaştırarak yanlışlarınızı düzeltiniz.
Okuma parçasıyla ilgili olarak soru ve cevapları inceleyiniz. Bu soruları önce kendiniz ayrı bir yerde
cevaplandırınız. Sonra kendi cevaplarınızı bu cevaplarla karşılaştırınız.
Bu okuma parçaları, hem bilginizi ölçmeye yarayacak, hemde unutulmuş konuları tekrar hatırlamanıza
yardımcı olacaktır.

OKUMA PARÇASI ------------------ -- ----------- OKUMA PARÇASI

FRANSIZCA------------------------------------------ TÜRKÇE

UNE CHAMBRE --------------------------------------BİR ODA

C' est une chambre ------------------------------------Bu bir odadır
La chambre est grande. -------------------------------oda büyüktür
Lachambre n' est pas petite.------------ ------------- Oda küçük değildir
Les fenetres sont petites. İl y a----------------------- Pencereler küçüktür. Odada bir ma-
une table dans la chambre. La sa vardır.------------ Masa büyük değildir. San-
table n' est pas grande. İl y a un--------------------- dalyenin üstünde bir kedi var. Du-
chat sur la chaise. İl y a des-------------------------- varsa resimler var. Duvar saati pen-
images sur le mur. L' horlage est-------------------- cerenin yanındadır. Çanta ve kitap-
près de la fenetre. La serviette et ------------------lar masanın üstündedir. Çiçekler kü-
les livres sont sur la table. Les--------------------- çük masanın üstündedir. Kutuda u-
fleurs sont sur la petite table. İl y a---------------- zun kurşun kalemler vardır. Kurşunka-
de longs crayons dans la boite.--------------------- lemler eski değildir. Kurşun kalemler
Les crayons ne sont pas vieux.------------------------ yenidir.
Les crayons sont nouveaux.
Où est la serviette? La serviette -------------------Çanta nerededir? Çanta masanın
est sur la table. üstündedir.
Où sont les fleurs? Les fleurs--------------------- Çiçekler nerededir? Çiçekler küçük
sont sur la petite table.----------------------------- masanın üstündedir.
Est-ce que les fleurs sont lon---------------------- Çiçekler uzun mu, yoksa kısa mıdır?
gues ou courtes? Les fleurs sont------------------ Çiçekler kısadır.
courtes.

Yukarıdaki, okuma parçasını önce birkaç defa yüksek sesle okuyunuz. Sonra karşısında
Türkçesine bakmadan Türkçeye çeviriniz. Sonra Türkçesiyle karşılaştırarak, yanlışlarınızı
düzeltiniz.


SORULAR VE CEVAPLARI

SORU------------------------------------- -----CEVAP

Qu' est-ce que c'est? -------------------------C'est une image

(kesköse)
Bu nedir?------------------------------------- Bu bir resimdir


Est- ce une chambre?----------------------- Oui c' est une chambr

(esün şanbr) (vuiy esün şanbr)
Bu bir odamıdır?---------------------------- Evet. Bu bir odadır


Où est le chat?------------------------------- Le chat est sur la chaise

(u e lö şa) (lö şa e sür la şez)
Kedi nerededir? -----------------------------Kedi sandalyenin üstündedir


Où est l'horloge? ----------------------------L' horloge est sur le mur

(u e lorloj) (lorloj e sür lö mür)
Saat nerededir?----------------------------- Saat duvardadır


Où est les fleurs?---------------------------- Les fleurs sont sur la petite tabl

(u e le flör) (le flör son sür la pöti tabl)
Çiçekler nerededir? -------------------------Çiçekler küçük masanın üstündedir

Est- ce que les crayons sont dans la ---- Kurşun kalemler çantadamı

(eskö le kreyon son dan la

serviette ou dans la boite?---------------yoksa kutudamıdır ?
serviyet u dan la buat)

UYGULAMA

UNE CHAMBRE------ (bir oda)


(bir oda)
başlıklı okuma parçasıyla ilgili bu soruları cevaplandırınız.

1- Est- ce une chambre ou une maison?
2- Est- ce que la chambre est petite?
3- Est- ce que les fenetres sont petites ou grandes?
4- Où sont les images?
5- Est- ce que l' horloge est nouvelle ou vieille?
6- Où sont la serviette et les livres?
7- Est- ce que les fleurs sont sur la petite table
ou la grande table?
8- Où sont les crayons?
9- Combiende livres y a-t- il sur la table?
10- Y a-t- il des enfants dans la chambre?


Fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında parantez içinde MAVİ renkte verilmiştir.
 

Renksizgazete

Kurucu
Yönetici
Başkan
Katılım
4 Kas 2014
Mesajlar
46,271
Reaksiyon puanı
12,607
Puanları
195
Emeğine yüreğine sağlık harika paylaşım için teşekkürler tebrikler
 

Barbaros

Flatcast.biz
Yönetici
Başkan
Katılım
18 Ocak 2015
Mesajlar
39,471
Reaksiyon puanı
12,003
Puanları
195
Güzel paylaşım için emegine yüregine saglik tesekkürler
 
Üst Alt