Welcome to Flatcast.Biz

Join us now to get access to all our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, and so, so much more. It's also quick and totally free, so what are you waiting for?

BILGI Sabri Şirin Fransızca dil eğitimi DERS (10)

Sabri Sirin

Grafiker
Grafiker
Katılım
24 May 2019
Mesajlar
17,459
Reaksiyon puanı
15,771
Puanları
195
Yaş
59
Konum
Balçova - İzmir
DERS 10

YENİ SÖZCÜKLER

COURT → KISA
(kur)

DIX → 10
(dis)

ET → VE
( e )

GRAND → BÜYÜK
(gran)

LONG → UZUN
(lon)

NOUVEAU → YENİ
(nuvo)

PETIT → KÜÇÜK
(pöti)

VIEUX → ESKİ, YAŞLI
(vyö)

L'ORANGE (f) → PORTAKAL
(loranj)

YUKARIDAKİ SÖZCÜKLERLE BASİT CÜMLELER KURALIM

Le crayon est COURT → Kurşun kalem kısadır
(lö kreyon e kur)

Un professeur ET un eleve sont dans la classe → Bir öğretmen ve bir öğrenci sınıftadır
(ön profesör e tön elev son dan la klas)

C' est un GRAND arbre → Bu büyük bir ağaçtır
(se tön gran arbr)

Ce sont de LONGS crayons → Bunlar uzun kurşun kalemlerdir
(sö son de lon kreyon)

C' est un NOUVEAU panier → Bu yeni bir sepettir
(setön nuvo panye)

L' enfant est PETIT → Çocuk küçüktür
(lanfan e pöti)

C' est un livre VIEUX → Bu eski bir kitaptır
(se t ön livr)

Les ORANGES sont dans le panier → Portakallar sepettedir
(le z oranj son dan lö panye)

KONUMUZ SIFATLAR

SIFATLAR.

Sıfatlar, varlıkların niteliklerini belirten sözcüklerdir. «Büyük, küçük, yeni, eski, uzun, kısa» sözcükleri
birer sıfattır. «kısa kalem, küçük çocuk, yeni sepet, eski kitap, » sıfat tamlamalarında, «kalem, çocuk,
sepet, kitap» gibi varlıkların niteliklerini, önlerinde yer alan sıfatlar belirtmektedir.
Fransızcada, Türkçedekinden farklı olarak, genellikle niteleme sıfatları isimlerden sonra gelirler.
Özellikle, renk, ısı, biçim ve milliyet belirten, sıfatlar bu genel kurala uyarlar. Ancak bunların
dışında bazı sıfatlar, hem isimden önce, hem de isimden sonra gelirler. Bunları ilerideki dersleri-
mizde göreceğiz.


court → kısa

(kur)

un crayon → bir kurşun kalem
(ön kreyon)

un crayon court → kısa bir kurşun kalem
(ön kreyon kur)

petıt → küçük
(pöti)

un enfant → bir çocuk
(ön anfan)

un petıt enfant → küçük bir çocuk
(ön pöti anfan)

grand → büyük
(gran)

un panier → bir sepet
(ön panye)

un grand panier → büyük bir sepet
(ön gran panye)

vieux → eski
(vyö)

un livre → bir kitap
(ön livr)

un livre vieux → eski bir kitap

(ön livr vyö)

nouveau → yeni
(nuvo)

un autobus → bir otobüs
(ön otobüs)

un autobus nouveau → yeni bir otobüs
(ön otobüs nuvo)

SIFATLAR VE İSİMLER

Fransızcada, bütün cins isimlerin masculin ve feminin olarak ikiye ayrıldıklarını biliyoruz.
Sıfatlar, yanında yer aldıkları ismin, masculin ya da feminin oluşuna göre uyum yaparlar.
Başka bir deyişle, isim masculin ise sıfatta masculin, isim feminin ise, sıfatta feminin olur.
Sıfatları feminin yapmak için, genel olarak sonlarına bir e harfi koymak yeterlidir. Fakat
feminin yapılışı, bu kurala uymayan düzensiz sıfatlarda vardır.

Örnek

C' est un crayon court → Bu kısa bir kurşun kalemdir

(setön kreyon kur)

C' est une clef courte → Bu kısa bir anahtardır
(setün kle kur)

C' est un cheval grand → Bu büyük bir attır
(setön şeval gran)

C' est une table grande→ Bu büyük bir masadır
(setün tabl gran)


OLUMLU, OLUMSUZ VE SORU HALLERİNİDE GÖRELİM

Ce sont des arbres longs → Bunlar uzun ağaçlardır
(se son dezarbr lon)

Où est le chapeau nouveau? → Yeni şapka nerededir?
(u e lö şapo nuvo)

Est-ce une chaise nouvelle?→ BU yeni bir sandalyemidir?
(es ün şez nuvel)

Un petıt oıseau est sur l!arbre → Küçük bir kuş ağacın üstündedir
(ön pötituazoe sür larbr)

C' est un chapeau vieux → Bu eski bir şapkadır
(setön şapo vyö)

la petıte table est dans la classe → Küçük masa sınıftadır
(laptit tabl e dan la klas)

C' est une ecole vieille → Bu eski bir okuldur
(setün ekol vyey)

Yukarıdaki örneklerde, şu noktalar dikkati çekmektedir.

Birincisi, sıfatlar, tekillik- çoğulluk- masculin- feminin lik bakımından isimlere uyarlar.
çoğul isimlerin sıfatlarına genel olarak s eklenir. Ancak, vieux sıfatında olduğu gibi sonu x ile
biten sıfatlara, s eklenmez aynen kalır.

ikincisi, Sıfatların, isimlerin önünemi, yoksa sonunamı geleceği konusunda kesin bir kural yoktur.
Bazı sıfatlar, isimlerin hem önüne hemde sonuna gelirler.

Üçüncüsü, Sıfatları feminin yapmak için genel olarak sonuna bir e koymak yeterlidir demiştik.
Örneklerde de gördüğümüz gibi bu kurala uymayan düzensiz sıfatlar vardır. Bunları tekrarlayalım

masculin---------- feminin
↓-------------------------- ↓
long----------------- lonque
lon-------------------lonq
nouveau---------- nouvelle

nuvo-------------- nuvel
vieux ------------ vieille
vyö--------------- vyey

Burada, vieux sıfatı «yaşlı ve eski» olarak iki anlamda kullanılır.

Où est la maison vieille? → Eski ev nerededir?

(u e la mezon viyey)

C' est un homme vieux→ Bu yaşlı bir adamdır
(setön hom vyö)

les livres vieux sont dans la boite → Eski kitaplar kutunun içindedir
(le livr vyö son dan la buat)

les femmes vieilles ne sont pas dans le train → Yaşlı kadınlar trende değildir
(le fem vyey neson pa dan lö tren)

les arbres sont vieux → Ağaçlar yaşlıdır
(lez arbr son vyö)

le chapeau est vieux → Şapka eskidir
(lö şapo e vyö)

Où sont les hommes vieux? → Yaşlı adamlar nerededir?
(u son le zom vyö)


UYGULAMA

Bu cümlelerdeki isimlerin yanına parantez içinde verilen sıfatların uygun olanını koyunuz.
1- C' est un livre (nouveau, nouvelle)
1- ……………………………………………………………..
2- Où est la table? (grand, grande)
2- ……………………………………………………………..
3- Ce ne sont pas des fenetres (petits, petites)
3- ……………………………………………………………..
4- Est-ce que ce sont des crayons? (courts, courtes)
4- ……………………………………………………………..
5- Où est la regle? (long, longue)
5- ……………………………………………………………..
6- La maison est ici (vieux, vieille)
6- ……………………………………………………………..

Fransızcada sıfatlar, Türkçede olduğu gibi, bazı durumlarda cümle sonlarında da yer alabilirler.

Örnek

C' est une petite serviette → Bu küçük bir çantadır.

(se t ün pöti serviyet)
La serviette est petite → Çanta küçüktür.
(la serviyet e pöti)
C' est un crayon long → Bu uzun bir kurşun kalemdir.
(se t ön kreyon lon)
Le crayon est long → Kurşun kalem uzundur.
(lö kreyon e lon)
Ce sont des livres nouveaux → Bunlar yeni kitaplardır.
(sö son de livr nuvo)
Les livres sont nouveaux → Kitaplar yenidir.
(le livr son nuvo)
Est-ce une regle longue? → Bu uzun bir cetvelmidir.
(es ün regl long)
La regle est longue → Cetvel uzundur.
(la regl e long)
L' autobus est long → Otobüs uzundur.
(lezotobüs e lon)
Le chapeau est vieux → Şapka eskidir.
(lö şapo e vyö)

ET

ET «ve» anlamına gelir, Bu sözcüğün kullanılışı Türkçededeki gibidir. İki şekilde kullanılır.
( e )

Birincisi, İki cümleyi birbirine bağlar,

Örnek

Le livre est dans la serviette et les oranges sont dans le panier.
Kitap çantada dır ve portakallar sepettedir.

La table est grande et la chaise est petite
Masa büyüktür ve sandalye küçüktür.

İkincisi, iki isim arasına girer ve bunlerı birbirine bağlar.

Örnek

Le livre est nouveau (1) → Kitap yenidir.

(le livr e nuvo)
La chaise est nouvelle (2) → Sandalye yenidir.
(la şez e nuvo)
Le livre et la chaise sont nouveau (3) → Kitap ve sandalye yenidir.
(lö livr e la şez son nuvo)

1. ve 2. cümlelerdeki isimlerin nitelikleri aynıdır. Her ikiside «yeni» dir.
3. cümlede, et, le livre, ile la chaise sözcüklerinin arasına girmiştir. Bu durumda, est yerine
çoğul isimlerle kullandığımız sont gelir. Başka bir önemli nokta da, sıfatın masculin isme göre
uyum yapması ve çoğul olmasıdır.

Aşağıdaki örneklerde, hem et' nin kullanılışını hemde sıfatlardaki değişiklikleri inceleyiniz.

La fille et l' enfant sont petits → Kız ve çocuk küçüktür.
(la fiy e lanfan son pöti)
L' homme et la femme sont vieux → Adam ve kadın yaşlıdır.

(lom e la fam son vyö)
Les portes et les fenetres sont nouvelles → Kapılar ve pencereler yenidir.
(le port e le fönetr son nuvel)
Le chat et le chien sont dans la chambre → Kedi ve köpek odadadır.
(lö şa e lö şyen son dan la şanbr)
Le crayon et la regle sont dans le panier → Kurşun kalem ve cetvel sepettedir.
(lö kreyon e la regl son dan lö panye)
L' arbre et la maison sont grands → Ağaç ve ev küçüktür.
(larbr e la mezon son grand)
Où sont les livres et les cahiers? → Kitaplar ve defterler nerededir?
(u son le livr e le kaye)

Not: fransızca cümlelerin okunuş biçimleri cümlenin altında parantez içinde mavi renkte verilmiştir.
 
Son düzenleme:
Güzel paylaşım için emegine yüregine saglik tesekkürler
 
Emeğine yüreğine sağlık harika paylaşım için teşekkürler tebrikler
 
Üst Alt